ukrblue
Submitted in 2022
Registration number
330474
Classes
1, 4, 35
Holder
Tovaristvo z obmezhenoyu vіdpovіdalnіstyu «OSTKhEM RІTEIL»
леспенефрон
Submitted in 2022
Registration number
330475
Classes
5
Holder
Chernіi Volodimir Petrovich
нефрохелс
Submitted in 2022
Registration number
330476
Classes
5
Holder
Chernіi Volodimir Petrovich
forte
Submitted in 2022
Registration number
330473
Classes
31, 35
Holder
Tovaristvo z obmezhenoyu vіdpovіdalnіstyu «AGRO\-FORTE»
форте
Submitted in 2022
Registration number
330472
Classes
31, 35
Holder
Tovaristvo z obmezhenoyu vіdpovіdalnіstyu «AGRO\-FORTE»
vols
Submitted in 2022
Registration number
330115
Classes
12, 35, 37
Holder
Sadik Volodimir Mikolaiovich
напівфабрикати
Submitted in 2022
Registration number
330471
Classes
29, 30, 35
Holder
Kozak Marina Oleksandrіvna
життя
Submitted in 2022
Registration number
330114
Classes
9, 42
Holder
Timchuk Sergіi Oleksandrovich
паляниця
Submitted in 2022
Registration number
330470
Classes
37
Holder
Krupіi Katerina Yakіvna
pointloto
Submitted in 2022
Registration number
330469
Classes
41, 42
Holder
Malyutenko Andrіi Olegovich
moell
Submitted in 2022
Registration number
330468
Classes
29, 30, 35
Holder
Kovinєv V'yacheslav Vіktorovich
life
Submitted in 2022
Registration number
330467
Classes
44
Holder
Kvіt Khristina Bogdanіvna