bus
Submitted in 2022
Registration number
330121
Classes
35, 37, 39, 43
Holder
Tikhovod Іgor Dmitrovich
easywalker
Submitted in 2022
Registration number
330120
Classes
12
Holder
Bavіn Volodimir Volodimirovich
htk
Submitted in 2022
Registration number
330119
Classes
6, 19
Holder
Litvіnova Vіktorіya Sergіїvna,Avramenko Sergіi Volodimirovich
v
Submitted in 2022
Registration number
330118
Classes
35
Holder
Bass Єvgen Oleksandrovich
1
Submitted in 2022
Registration number
330480
Classes
35, 41, 42
Holder
Malyutenko Andrіi Olegovich
nto
Submitted in 2022
Registration number
330479
Classes
39
Holder
GROMADSKA SPІLKA «NATsІONALNA TURISTIChNA ORGANІZATsІYa UKRAЇNI»
uma
Submitted in 2022
Registration number
330481
Classes
45
Holder
Chernata Sergіi Mikolaiovich
store
Submitted in 2022
Registration number
330482
Classes
35
Holder
Gusak Oleksandr Petrovich
млин
Submitted in 2022
Registration number
330117
Classes
30
Holder
Tovaristvo z obmezhenoyu vіdpovіdalnіstyu «ZAKARPATSKII MLIN»
fertex
Submitted in 2022
Registration number
330478
Classes
5
Holder
TOVARISTVO Z OBMEZhENOYu VІDPOVІDALNІSTYu «ЄVROVEKTOR PLYuS»
point
Submitted in 2022
Registration number
330477
Classes
35, 36, 41, 42
Holder
Malyutenko Andrіi Olegovich
uspacy
Submitted in 2022
Registration number
330116
Classes
35, 38, 42
Holder
TOVARISTVO Z OBMEZhENOYu VІDPOVІDALNІSTYu «YuSPEISІ»