wool
Submitted in 2022
Registration number
325302
Classes
38
Holder
Bardonov Oleksіi Sergіiovich
lullaby
Submitted in 2022
Registration number
324756
Classes
3, 35
Holder
Skutelnik Katerina Mikhailіvna
skinarma
Submitted in 2022
Registration number
324358
Classes
35
Holder
Іvakhno Dmitro Oleksandrovich
1
Submitted in 2022
Registration number
325672
Classes
3
Holder
Tovaristvo z obmezhenoyu vіdpovіdalnіstyu fіrma «SV»
а
Submitted in 2022
Registration number
325051
Classes
36
Holder
Kіrdan Lyudmila Mikolaїvna
pay
Submitted in 2022
Registration number
326023
Classes
35, 36, 38, 42
Holder
TOVARISTVO Z OBMEZhENOYu VІDPOVІDALNІSTYu «FІNANSOVA KOMPANІYa «ABEKOR»
q pay
Submitted in 2022
Registration number
326024
Classes
35, 36, 38, 42
Holder
Tovaristvo z obmezhenoyu vіdpovіdalnіstyu «FІNANSOVA KOMPANІYa «ABEKOR»
portofin
Submitted in 2022
Registration number
325301
Classes
36
Holder
Kіrdan Lyudmila Mikolaїvna
solutions
Submitted in 2022
Registration number
325050
Classes
37
Holder
Odnorog Tetyana Oleksandrіvna
hill
Submitted in 2022
Registration number
325049
Classes
35, 36, 37, 39
Holder
VALSTON KONSULTANT LІMІTED
emotion
Submitted in 2022
Registration number
325048
Classes
25
Holder
Bezhan Yurіi Yurіiovich
kanini
Submitted in 2022
Registration number
326022
Classes
42
Holder
TOVARISTVO Z OBMEZhENOYu VІDPOVІDALNІSTYu «KANІNІ SOFTVER SOLYuShNZ YuKREIN»