bioture
Submitted in 2022
Registration number
332837
Classes
9, 21
Holder
Suzdal Єvgen Volodimirovich
uvape
Submitted in 2022
Registration number
335951
Classes
35
Holder
Sov'yak Vladislav Borisovich
ingok
Submitted in 2022
Registration number
330483
Classes
42
Holder
Tovaristvo z obmezhenoyu vіdpovіdalnіstyu «METІNVEST DІDZhITAL»
bus
Submitted in 2022
Registration number
330121
Classes
35, 37, 39, 43
Holder
Tikhovod Іgor Dmitrovich
easywalker
Submitted in 2022
Registration number
330120
Classes
12
Holder
Bavіn Volodimir Volodimirovich
element
Submitted in 2022
Registration number
334256
Classes
34
Holder
Gallakher Lіmіted \(Gallaher Limited\)
1
Submitted in 2022
Registration number
330480
Classes
35, 41, 42
Holder
Malyutenko Andrіi Olegovich
htk
Submitted in 2022
Registration number
330119
Classes
6, 19
Holder
Litvіnova Vіktorіya Sergіїvna,Avramenko Sergіi Volodimirovich
v
Submitted in 2022
Registration number
330118
Classes
35
Holder
Bass Єvgen Oleksandrovich
uma
Submitted in 2022
Registration number
330481
Classes
45
Holder
Chernata Sergіi Mikolaiovich
млин
Submitted in 2022
Registration number
330117
Classes
30
Holder
Tovaristvo z obmezhenoyu vіdpovіdalnіstyu «ZAKARPATSKII MLIN»
nto
Submitted in 2022
Registration number
330479
Classes
39
Holder
GROMADSKA SPІLKA «NATsІONALNA TURISTIChNA ORGANІZATsІYa UKRAЇNI»