souly
Submitted in 2022
Registration number
330113
Classes
20, 21, 24, 25, 27
Holder
Balaushko Olga Grigorіїvna
о
Submitted in 2022
Registration number
330466
Classes
24, 25
Holder
Oksak Anastasіya Olegіvna,Ctetsenko Yana Mikolaїvna
express
Submitted in 2022
Registration number
330112
Classes
35
Holder
Travyanka Oleksandr Petrovich
легко
Submitted in 2022
Registration number
330465
Classes
36
Holder
Tovaristvo z obmezhenoyu vіdpovіdalnіstyu «PEZhO SІTROEN UKRAЇNA»
sklofar
Submitted in 2022
Registration number
330464
Classes
11
Holder
Sіruk Marina Іgorіvna,Sіruk Oleksandr Mikolaiovich
дуопарк
Submitted in 2022
Registration number
330111
Classes
5
Holder
Mіstral Kepіtal Menedzhment Lіmіted
intense
Submitted in 2022
Registration number
329731
Classes
34
Holder
Gallakher Lіmіted
dng
Submitted in 2022
Registration number
329121
Classes
9, 25, 35, 38, 41, 42, 43
Holder
Storozhuk Oleg Yurіiovich
*
Submitted in 2022
Registration number
329120
Classes
9, 35, 38, 39, 41, 42, 45
Holder
TOVARISTVO Z OBMEZhENOYu VІDPOVІDALNІSTYu «ІNTERNEShNAL VORLD»
елєт
Submitted in 2022
Registration number
330110
Classes
5
Holder
Mіstral Kepіtal Menedzhment Lіmіted
іде
Submitted in 2022
Registration number
329118
Classes
41
Holder
Shevchenko Іgor Anatolіiovich
olgem
Submitted in 2022
Registration number
329729
Classes
5
Holder
Bogomolets Olga Vadimіvna