brabusik
Submitted in 2021
Registration number
319341
Classes
35, 41, 45
Holder
Shulyak Oleg Vіktorovich
urb
Submitted in 2021
Registration number
319604
Classes
35
Holder
Tovaristvo z obmezhenoyu vіdpovіdalnіstyu «UKRAЇNSKA RESURSNA BІRZhA»
urx
Submitted in 2021
Registration number
319605
Classes
35
Holder
Tovaristvo z obmezhenoyu vіdpovіdalnіstyu «UKRAЇNSKA RESURSNA BІRZhA»
hobuy
Submitted in 2021
Registration number
320159
Classes
35
Holder
TOVARISTVO Z OBMEZhENOYu VІDPOVІDALNІSTYu SUChASNІ TEKhNOLOGІЇ YeLEKTRONNOЇ KOMERTsІЇ
wido
Submitted in 2021
Registration number
320544
Classes
35
Holder
Tovaristvo z obmezhenoyu vіdpovіdalnіstyu «MІROPLAST»
dxln
Submitted in 2021
Registration number
320543
Classes
9, 35, 36, 42
Holder
Aptilon Maksim Oleksandrovich
boulder space
Submitted in 2021
Registration number
318868
Classes
35, 41
Holder
Pokusaєv Oleg Volodimirovich
expertland
Submitted in 2021
Registration number
319339
Classes
9, 35, 37, 38, 41, 42
Holder
Pisarєv Dmitro Yurіiovich
coliving
Submitted in 2021
Registration number
319340
Classes
35
Holder
Petrochenko Vadim Petrovich
the summer edition
Submitted in 2021
Registration number
321222
Classes
32
Holder
Red Bull GmbKh
сомназолам
Submitted in 2021
Registration number
320541
Classes
5
Holder
Mіstral Kepіtal Menedzhment Lіmіted
стімокор
Submitted in 2021
Registration number
320542
Classes
5
Holder
Mіstral Kepіtal Menedzhment Lіmіted