*
Submitted in 2022
Registration number
325674
Classes
9, 35, 38, 39, 41, 42, 45
Holder
Tovaristvo z obmezhenoyu vіdpovіdalnіstyu «ІNTERNEShNAL VORLD»
line
Submitted in 2022
Registration number
325305
Classes
37, 38
Holder
Tovaristvo z obmezhenoyu vіdpovіdalnіstyu «BЄLNET»
kosht
Submitted in 2022
Registration number
325053
Classes
35, 36, 45
Holder
Tovaristvo z obmezhenoyu vіdpovіdalnіstyu «FІNANSOVA KOMPANІYa «KOShT»
pro
Submitted in 2022
Registration number
325304
Classes
31
Holder
TOVARISTVO Z OBMEZhENOYu VІDPOVІDALNІSTYu «TsEKhAVE PROTEЇN»
ff
Submitted in 2022
Registration number
325673
Classes
35, 36
Holder
Tovaristvo z obmezhenoyu vіdpovіdalnіstyu «KOMERS ІSTEIT»
sterling
Submitted in 2022
Registration number
325303
Classes
42
Holder
Bezpalii Vіtalіi Vіktorovich
базель
Submitted in 2022
Registration number
325052
Classes
6, 19, 37, 40
Holder
Bazilishin Ruslan Mikolaiovich
skinarma
Submitted in 2022
Registration number
324358
Classes
35
Holder
Іvakhno Dmitro Oleksandrovich
lullaby
Submitted in 2022
Registration number
324756
Classes
3, 35
Holder
Skutelnik Katerina Mikhailіvna
wool
Submitted in 2022
Registration number
325302
Classes
38
Holder
Bardonov Oleksіi Sergіiovich
а
Submitted in 2022
Registration number
325051
Classes
36
Holder
Kіrdan Lyudmila Mikolaїvna
1
Submitted in 2022
Registration number
325672
Classes
3
Holder
Tovaristvo z obmezhenoyu vіdpovіdalnіstyu fіrma «SV»