sweets
Submitted in 2022
Registration number
344062
Classes
35
Holder
Shershnova Katerina Sergіїvna
create
Submitted in 2022
Registration number
344061
Classes
26
Holder
Gudima Dmitro Vіktorovich
себе
Submitted in 2022
Registration number
344063
Classes
29
Holder
Talyarovskii Ruslan Volodimirovich
bayka
Submitted in 2022
Registration number
344060
Classes
12, 35
Holder
Litvin Oleksandr Oleksandrovich
now
Submitted in 2022
Registration number
344055
Classes
25
Holder
Gromadska organіzatsіya «Smіliva Ukraїna»
rekava
Submitted in 2022
Registration number
344057
Classes
4, 21
Holder
Tustanovskii Yurіi Gnatovich
байка
Submitted in 2022
Registration number
344059
Classes
12
Holder
Litvin Oleksandr Oleksandrovich
rekava
Submitted in 2022
Registration number
344058
Classes
4, 21
Holder
Tustanovskii Yurіi Gnatovich
mut
Submitted in 2022
Registration number
344053
Classes
25, 35
Holder
Bєlіnska Tetyana Stanіslavіvna
х
Submitted in 2022
Registration number
344056
Classes
1, 5
Holder
TOVARISTVO Z OBMEZhENOYu VІDPOVІDALNІSTYu «KOMPANІYa «ІMEKS AGRO»
stile
Submitted in 2022
Registration number
344054
Classes
25, 35
Holder
Berlіnskii Dmitro Anatolіiovich
roads
Submitted in 2022
Registration number
333655
Classes
9, 42
Holder
Tovaristvo z obmezhenoyu vіdpovіdalnіstyu «ІRSOM\-ІT»