novator
Application
Submitted in 2022
Application number
m202206650
Classes
42, 45
Applicant
Lisenko Sergіi Sergіiovich
modeton
Application
Submitted in 2022
Application number
m202206670
Classes
41
Applicant
Grabovska Olga Іgorіvna
dentale
Application
Submitted in 2022
Application number
m202206708
Classes
44
Applicant
Tsіdilo Mikola Іgorovich
agro
Application
Submitted in 2022
Application number
m202206688
Classes
1, 5
Applicant
Maksimchuk Maksim Mikhailovich
ужгород
Application
Submitted in 2022
Application number
m202206605
Classes
7, 35
Applicant
Tovaristvo z obmezhenoyu vіdpovіdalnіstyu «TURBOGAZ UZhGOROD»
покупки
Application
Submitted in 2022
Application number
m202206594
Classes
35
Applicant
Pіdboretskii Oleksandr Sergіiovich
blanche
Application
Submitted in 2022
Application number
m202206592
Classes
30
Applicant
Soliga Marta Volodimirіvna
epos
Application
Submitted in 2022
Application number
m202206586
Classes
30
Applicant
TOVARISTVO Z OBMEZhENOYu VІDPOVІDALNІSTYu «KOFELOT»
особлива
Application
Submitted in 2022
Application number
m202206603
Classes
33
Applicant
Sіmkіn Oleksandr Maksimovich
slippers
Application
Submitted in 2022
Application number
m202206609
Classes
25
Applicant
Artemova Veronіka Sergіїvna
winner
Application
Submitted in 2022
Application number
m202206608
Classes
25
Applicant
Artemova Veronіka Sergіїvna
охорони
Application
Submitted in 2022
Application number
m202206593
Classes
45
Applicant
Kagramanov Marat Gennadіiovich