agrosilica
Application
Submitted in 2022
Application number
m202206710
Classes
1, 35
Applicant
Grushchenko Іllya Oleksandrovich
axon
Application
Submitted in 2022
Application number
m202206727
Classes
9, 42
Applicant
Tovaristvo z obmezhenoyu vіdpovіdalnіstyu «Akson Development Grup»
савлів
Application
Submitted in 2022
Application number
m202206747
Classes
5
Applicant
TOVARISTVO Z OBMEZhENOYu VІDPOVІDALNІSTYu «GLEDFARM LTD»
meditor
Application
Submitted in 2022
Application number
m202206717
Classes
10, 35, 37, 42
Applicant
Tovaristvo z obmezhenoyu vіdpovіdalnіstyu «MEDІTOR»
california
Application
Submitted in 2022
Application number
m202206741
Classes
43
Applicant
Goisan Ganna Yeduardіvna,Kazakov Єvgenіi Oleksandrovich
номе
Application
Submitted in 2022
Application number
m202206775
Classes
25
Applicant
Novodon Yurіi Іgorovich
morana
Application
Submitted in 2022
Application number
m202206711
Classes
29, 31, 32, 35
Applicant
TOVARISTVO Z OBMEZhENOYu VІDPOVІDALNІSTYu «SVІT FRUKTU»
азовсталь
Application
Submitted in 2022
Application number
m202206724
Classes
33
Applicant
Tovaristvo z obmezhenoyu vіdpovіdalnіstyu «Bershad Lyuks»
панполі
Application
Submitted in 2022
Application number
m202206746
Classes
5
Applicant
TOVARISTVO Z OBMEZhENOYu VІDPOVІDALNІSTYu «GLEDFARM LTD»
едардин
Application
Submitted in 2022
Application number
m202206745
Classes
5
Applicant
TOVARISTVO Z OBMEZhENOYu VІDPOVІDALNІSTYu «GLEDFARM LTD»
family
Application
Submitted in 2022
Application number
m202206766
Classes
25, 35
Applicant
Stolyarchuk Andrіi Mikhailovich,Stolyarchuk Mikhailo Fedorovich,Stolyarchuk Natalіya Valerіїvna
maxima
Application
Submitted in 2022
Application number
m202206676
Classes
2, 35
Applicant
Tovaristvo z obmezhenoyu vіdpovіdalnіstyu «ALFA-GRUPA»