*
Stopped
Submitted in 1996
Registration number
16986
Classes
1, 4, 19
Holder
Aktsіonerne tovaristvo vіdkritogo tipu \"Odeskii naftopererobnii zavod\"
витязь
Stopped
Submitted in 1996
Registration number
18016
Classes
33
Holder
Derzhavne pіdpriєmstvo \"Naukovo\-virobnicha doslіdna agrofіrma \"Naukova\" Natsіonalnoї akademії agrarnikh nauk Ukraїni\"
1896
Stopped
Submitted in 1996
Registration number
17509
Classes
33
Holder
Derzhavne pіdpriєmstvo \"Naukovo\-virobnicha doslіdna agrofіrma \"Naukova\" Natsіonalnoї akademії agrarnikh nauk Ukraїni\"
international
Stopped
Submitted in 1996
Registration number
16982
Classes
38
Holder
Metromedіa Kompanі
international
Stopped
Submitted in 1996
Registration number
16983
Classes
38
Holder
Metromedіa Kompanі
international
Stopped
Submitted in 1996
Registration number
16981
Classes
42
Holder
Metromedіa Kompanі
animal
Submitted in 1996
Registration number
16977
Classes
9, 38, 41
Holder
Dіskaverі Komyunіkeishens, LLS, kompanіya z obmezhenoyu vіdpovіdalnіstyu shtatu Delaver
inernational
Stopped
Submitted in 1996
Registration number
16979
Classes
38
Holder
Metromedіa Kompanі
metromedia
Stopped
Submitted in 1996
Registration number
16980
Classes
42
Holder
Metromedіa Kompanі
MALANIL
Submitted in 1996
Registration number
16973
Classes
5
Holder
Glakso Grup Lіmіted
PROMAL
Stopped
Submitted in 1996
Registration number
16976
Classes
5
Holder
Dze Uelkam Faundeishn Lіmіted
MALVONE
Stopped
Submitted in 1996
Registration number
16975
Classes
5
Holder
Glakso Grup Lіmіted