Trademark Data
(210) Serial number of the application
m202409662
(220) Date of filing of the application
14-05-2024
(511) The International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks (Nice Classification) and the list of goods and services classified according thereto
35: Адміністративне обробляння замовлень на купівлю; адміністративні послуги длянаправляння до лікарів за спеціалізацією; адміністративні послуги з релокаціїпідприємств; адміністрування програм лояльності для клієнтів; адміністрування програмлояльності для постійних клієнтів авіакомпаній; аналізування собівартості; аудитпідприємницької діяльності; аудит фінансовий; аукціонний продаж; аутсорсинговеадміністративне керування для компаній; ведення бухгалтерських книг; веденняпереговорів щодо укладання угод у сфері підприємницької діяльності для інших; вивчання ринку; визначання громадської думки; виписування рахунків; влаштовування іпроведення комерційних заходів; влаштовування передплати газет для інших; влаштовування передплати послуг систем автоматичної оплати проїзду автомобільнимидорогами [ЕТС] для інших; влаштовування передплати телекомунікаційних послуг дляінших; готування платіжних документів; готування податкових декларацій; демонстрування товарів; довідкові послуги у сфері підприємницької діяльності; допомога адміністративна щодо запитів про подання комерційних пропозицій; допомогаадміністративна щодо запрошень до участі у тендерних процедурах; допомога вкеруванні підприємницькою діяльністю; допомога у комерційному або промисловомукеруванні; досліджування щодо підприємницької діяльності; економічне прогнозування; забезпечування відгуками від користувачів на комерційні або рекламні потреби; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогоювебсайтів; забезпечування інформацією у сфері підприємницької діяльності; забезпечування інформацією щодо комерційних та ділових контактів; забезпечуванняінформацією, отриманою з телефонних довідників; забезпечування комерційноюінформацією та порадами для споживачів у виборі товарів і послуг; забезпечуваннярейтингами від користувачів на комерційні або рекламні потреби; збирання інформації укомп'ютерні бази даних; збирання статистичних даних; індексування вебсайтів накомерційні або рекламні потреби; керування діяльністю артистів-виконавців; керуваннядіяльністю вільнонайманих працівників; керування діяльністю готелів; керуваннядіяльністю спортсменів; керування діяльністю щодо програм з відшкодовування витратдля інших; керування підприємницькою діяльністю в перехідний період; комерційнекерування ліцензуванням товарів і послуг для інших; комп'ютеризоване веденнямедичних записів та документів; комп'ютеризоване ведення справ; консультування зкерування персоналом; консультування з керування підприємницькою діяльністю; консультування з комунікаційних стратегій щодо рекламування; консультування зкомунікаційної стратегії щодо зв'язків з громадськістю; консультування зорганізовування підприємницької діяльності; консультування у сфері ресторанного таготельного бізнесу; консалтингові послуги у сфері ресторанного бізнесу; маркетинг; маркетинг впливу; маркетинг у рамках робіт з видання програмного забезпечення; маркетинг цільовий; маркетинг через висвітлювання товарів у середовищах віртуальноїреальності для інших; маркетингові досліджування; надавання онлайновихторговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; надаванняонлайнових торговельних майданчиків для продавців та покупців файлів цифровихзображувальних завантажних, аутентифікованих за допомогою невзаємозаміннихтокенів [NFT]; написання біографічних довідок для інших; написання резюме для інших; написання рекламних текстів; написання сценаріїв на рекламні потреби; облікбухгалтерський; обробляння текстів; оновлювання рекламних матеріалів; оновлюваннята ведення даних у комп'ютерних базах даних; оновлювання та ведення інформації вреєстрах; оптимізація пошукова для сприяння продажам; організовування виставок накомерційні або рекламні потреби; організовування показів мод на рекламні потреби; організовування ярмарків; орендування рекламного місця; оформляння вітрин; оцінювання підприємницької діяльності; підбирання персоналу; поради щодоорганізовування і керування підприємницькою діяльністю; посередницькі послуги усфері підприємницької діяльності щодо підбору потенційних приватних інвесторів дляпідприємців, які потребують фінансування; послуги агентств комерційногоінформування; послуги агентств працевлаштування; послуги дорадчі для керуванняпідприємницькою діяльністю; послуги експертів з ефективності підприємницькоїдіяльності; послуги з аутсорсингу[допомога у сфері підприємницької діяльності]; послугиз керування підприємницькими проєктами для об'єктів будівництва; послуги зконкурентного розвідування ринку; послуги з консультування щодо підприємницькоїдіяльності у сфері цифрових трансформацій; послуги з корпоративних комунікацій; послуги з макетування на рекламні потреби; послуги з нагадування проділові зустрічі[офісні роботи]; послуги з обробляння даних [офісні роботи]; послуги з обробляннязамовлень в режимі онлайн щодо замовляння їжі з ресторанів на винос таз доставкою; послуги з огляду преси; послуги з оптимізації трафіку вебсайтів; послуги з порівнюванняцін; послуги з пошуку потенційних клієнтів для сприяння продажам для інших; послуги зпроведення досліджень щодо прибутковості бізнесу; послуги з розвідування ринку; послуги з фотокопіювання; послуги закупівельні для інших[закуповування товарів тапослуг для інших підприємств]; послуги зі зв'язків із засобами масової інформації; послуги зі складання графіків ділових зустрічей [офісні роботи]; послуги зі створюваннята керування списками подарунків; послуги із заповнювання податковихдекларацій; послуги імпортно-експортних агентств; послуги лідогенерації; послугиманекенників для рекламування або сприяння продажам; послуги посередницькі у сферіпідприємницької діяльності щодо підбору фахівців для клієнтів; послуги рекламнихагентств; послуги рекламні зі створювання фірмового стилю для інших; послугисекретарів; послуги телефонних комутаторів; послуги у сфері підприємницькоїдіяльності щодо пошуку ділових партнерів; послуги щодо зв'язків з громадськістю; послуги щодо комерційного лобіювання; послуги щодо комерційного посередництва; послуги щодо оптового продажу фармацевтичних, ветеринарних і гігієнічних препаратівта товарів медичного призначення; послуги щодо роздрібного продажу завантажнихмузичних творів у цифровому форматі в режимі онлайн; послуги щодо роздрібногопродажу завантажних рингтонів у режимі онлайн; послуги щодо роздрібного продажузавантажних та попередньо записаних музичних творів та фільмів у режимі онлайн; послуги щодо роздрібного продажу одягу віртуального завантажного в режимі онлайн; послуги щодо роздрібного продажу творів мистецтва художніми галереями; послугищодо роздрібного продажу файлів цифрових зображувальних, аутентифікованих задопомогою невзаємозамінних токенів [NFT], завантажних; послуги щодо роздрібногопродажу фармацевтичних, ветеринарних і гігієнічних препаратів та товарівмедичного призначення; послуги щодо роздрібного продажу хлібобулочних виробів; пошук даних у комп'ютерних файлах для інших; пошук спонсорів; представляння товарівна засобах інформування з метою роздрібного продажу; приймання телефонних дзвінківдля недоступних абонентів; прокат білбордів [рекламних щитів]; прокат касовихапаратів; прокат офісних машин і обладнання; прокат офісного обладнання на об'єктахковоркінгу; прокат рекламних матеріалів; прокат рекламного часу на засобахінформування; прокат торговельних автоматів; прокат торговельних стендів; прокатфотокопіювальних машин; психологічне тестування для відбирання персоналу; публікування рекламних текстів; радіорекламування; реєстрування письмовихповідомлень та даних; рекламування; рекламування з оплатою переходів на вебсторінкуза рекламним оголошенням; рекламування зовнішнє; рекламування поштою; рекламування пряме поштове; рекламування через комп'ютерну мережу в режиміонлайн; роботи машинописні; розклеювання рекламних плакатів; розповсюджуваннязразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розробляння маркетинговихконцепцій; розробляння рекламних концепцій; розробляння стратегій організаціїпідприємницької діяльності, пов'язаних з корпоративною соціальною відповідальністю; розслідування у сфері підприємницької діяльності; систематизування інформації укомп'ютерні бази даних; складання звітів про стан рахунків; складання індексівінформації на комерційні або рекламні потреби; складання профілю цільової аудиторіїна комерційні або маркетингові потреби; служби прийому відвідувачів [офісні роботи]; сприяння продажам для інших; сприяння продажам товарів і послуг шляхомспонсорської підтримки спортивних подій; сприяння продажам товарів через лідерівгромадської думки; створювання рекламних фільмів; створювання телевізійних програмдля продажу товарів через телемагазини; стенографування; текстове записуванняінформації [офісні роботи]; телевізійне рекламування; телемаркетингові послуги; узгоджування та укладання комерційних угод для третіх сторін; фахове консультуваннящодо підприємницької діяльності; допомога покупцям у виборі та придбанніпромислових товарів, продовольчих товарів, продуктів харчування та напоїв; розміщування в одному місці на користь іншим особам промислових товарів,продовольчих товарів, продуктів харчування та напоїв, яке дозволяє покупцям зручнимчином оглядати та купувати ці товари у магазинах оптової та роздрібної торгівлівключаючи представлення асортименту товарів через мережу Інтернет, а саме черезінтернет-магазини; послуги з розміщування в одному місці, в інтересах інших осібпромислових товарів, продовольчих товарів, продуктів харчування та напоїв, що даєзмогу зручним чином оглядати, вибирати та купувати ці товари в торговельних закладах,та через комп'ютерну мережу і в мережі інтернет.

41: Академії [освіта]; викладання; відеознімання; влаштовування і проведення з'їздів; влаштовування і проведення колоквіумів; влаштовування і проведення конференцій; влаштовування і проведення концертів; влаштовування і проведення навчальних форумів з особистою присутністю; влаштовування і проведення практичних занять [навчання]; влаштовування і проведення розважальних заходів; влаштовування і проведення семінарів; влаштовування і проведення симпозіумів; влаштовування і проведення спортивних заходів; влаштовування конкурсів краси; влаштовування конкурсів краси серед тварин; гімнастичне викладання; готування публікацій за допомогою електронних настільних видавничих засобів; досліджування у сфері освіти; дошкільні навчальні заклади; дресирування тварин; екзаменування у навчанні; екзаменування у навчанні для користувачів на отримання кваліфікації з керування дронами; забезпечування відгуками від користувачів на розважальні або культурні потреби; забезпечування віртуальними екскурсійними турами в режимі онлайн; забезпечування інформацією у сфері освіти; забезпечування інформацією у сфері розваг; забезпечування інформацією щодо заходів для дозвілля; забезпечування навчання та екзаменування у навчанні з метою атестації; забезпечування незавантажними відеозаписами в режимі онлайн; забезпечування незавантажними електронними публікаціями в режимі онлайн; забезпечування незавантажними зображеннями в режимі онлайн; забезпечування незавантажними музичними творами в режимі онлайн; забезпечування незавантажними телевізійними програмами за допомогою відеосервісів за запитом; забезпечування незавантажними фільмами за допомогою відеосервісів за запитом; забезпечування рейтингами від користувачів на розважальні або культурні потреби; забезпечування спортивним устаткованням; забезпечування устаткованням для відпочинку; забезпечування устаткованням для гольфа; забезпечування устаткованням для казино [азартних ігор]; забезпечування устаткованням для рольових ігор з живою дією [LARP]; замовляння квитків на видовища; звукорежисерські послуги для заходів; ігри у квест-кімнатах [розважання]; ігрові послуги, що надаються в режимі онлайн через комп'ютерну мережу; кінопокази; кінопрокат; культурні, освітні або розважальні послуги, що надаються художніми галереями; курси заочні; мікрофільмування; монтування відеострічок; навчальні послуги, що надаються за допомогою симуляторів; навчання айкідо; навчання дзюдо; навчання з передавання ділових знань та ноу-хау; навчання з проведення чайної церемонії; навчання індивідуальне; навчання у школах-інтернатах; надавання музейних послуг; написання кіносценаріїв; написання пісень; написання сценаріїв, крім призначених на рекламні потреби; написання текстів*; організовування балів; організовування видовищ [послуги імпресаріо]; організовування виставок на культурні або освітні потреби; організовування змагань з кіберспорту; організовування змагань з перегонів тварин; організовування конкурсів [освітніх або розважальних]; організовування лотерей; організовування показів мод на розважальні потреби; організовування розважальних костюмованих заходів; організовування спортивних змагань; освіта музична; освітні послуги, що надаються асистентами для осіб з інвалідністю; освітні послуги, що надаються школами; передавання ноу-хау [навчання]; переклад дубльований; переклад мови жестів; переклад усний; перепідготовка професійна; планування вечірок [розваги]; послуги артистів з розважання; послуги бібліотек з видавання книжок; послуги диск-жокеїв; послуги дискотек; послуги з відеознімання дроном; послуги з відеомонтування для заходів; послуги з каліграфії; послуги з макетування, крім призначених на рекламні потреби; послуги з оцінювання рівня фізичної підготовленості на навчальні потреби; послуги з симуляції подорожей, що надаються у середовищах віртуальної реальності, на розважальні потреби; послуги з фотознімання дроном; послуги залів ігрових автоматів; послуги зоопарків; послуги ігротек; послуги інструкторів [навчання]; послуги караоке; послуги кіберспорту; послуги кіностудій; послуги клубів здоров'я [оздоровчі та фітнес-тренування]; послуги мультимедійних бібліотек; послуги натурників для художників; послуги нічних клубів [розваги]; послуги оркестрів; послуги освітні; послуги парків атракціонів; послуги перекладачів; послуги пересувних бібліотек; послуги персональних тренерів [фітнес-тренування]; послуги репортерів; послуги розважальні, що надаються у середовищах віртуальної реальності; послуги світлотехніків з освітлювання для заходів; послуги спортивних таборів; послуги студій записування; послуги таборів вихідного дня [розважання]; послуги театральних кас; послуги фоторепортерів; послуги щодо азартних ігор; послуги щодо музичного композиціювання; практичне навчання [демонстрування]; представляння вистав наживо; представляння естрадних вистав; представляння музейних експозицій; представляння циркових вистав; проведення альпіністських турів у супроводі гідів; проведення екскурсійних турів; проведення занять з фітнесу; прокат акваріумів хатніх; прокат аудіоапаратури; прокат видовищних декорацій; прокат відеокамер; прокат відеомагнітофонів; прокат відеострічок; прокат звукозаписувачів; прокат іграшок; прокат ігрового обладнання; прокат кіноапаратури; прокат кінофільмів; прокат навчальних симуляторів; прокат обладнання для підводного плавання; прокат освітлювальної апаратури для театральних студій або телестудій; прокат пристроїв для читання електронних книжок; прокат радіо- і телевізійних приймачів; прокат реквізиту для фільмів; прокат роботів-гуманоїдів з функціями спілкування та навчання для розважання людей; прокат спортивних майданчиків; прокат спортивного обладнання, крім транспортних засобів; прокат творів мистецтва; прокат театральних декорацій; прокат тенісних кортів; прокат устатковання для стадіонів; професійне орієнтування [поради щодо освіти або навчання]; публікування електронних книжок та журналів у режимі онлайн; публікування книжок; публікування текстів, крім рекламних; радіопередачі розважальні; режисерування видовищ; режисерування фільмів, крім рекламних фільмів; релігійна освіта; розважальні послуги; розмальовування обличчя на розважальні потреби; складання розкладу радіо- і телевізійних програм; створювання видовищ; створювання музичних творів; створювання подкастів; створювання радіо- і телевізійних програм; створювання фільмів, крім рекламних; субтитрування; субтитрування для людей з порушеннями слуху; театральні постановки; телевізійні передачі розважальні; фізичне виховування; фотографування; хронометраж спортивних подій.

43: Забезпечування тимчасовим житлом, що надається закладами соціальної реабілітації; забезпечування устаткованням для наметового табору; замовляння місць в пансіонатах; кейтерингові послуги щодо забезпечування їжею та напоями; надавання інформації та порад щодо приготування страв; орендування житла на час відпустки; орендування приміщень для зустрічей; орендування тимчасового житла; пансіонати для тварин; послуги агентств із забезпечування житлом [у готелях, пансіонатах]; послуги барів; послуги будинків для людей похилого віку; послуги дитячих ясел; послуги із забезпечування житлом у готелях; послуги їдалень; послуги кальянних; послуги кафе; послуги кафетеріїв; послуги кухонь щодо замовляння їжі на винос, в режимі онлайн; послуги мотелів; послуги пансіонатів; послуги персонального шеф-кухаря; послуги притулків для тварин; послуги ресторанів; послуги ресторанів самообслуговування; послуги ресторанів щодо забезпечування їжею на винос; послуги ресторанів японської кухні; послуги ресторанів, що спеціалізуються на стравах з локшини удон та соба; послуги ресторанних критиків [надавання інформації про їжу та напої]; послуги снек-барів; послуги таборів вихідного дня [забезпечування тимчасовим житлом]; послуги туристичних баз; прикрашання кондитерських виробів; прикрашання харчових продуктів; прокат диспенсерів для питної води; прокат кухонних раковин; прокат меблів; прокат наметів; прокат обладнання для куховарення; прокат освітлювальної апаратури*; прокат офісних меблів; прокат переносних роздягалень; прокат пересувних будівель*; прокат роботів для готування напоїв; прокат стільців, столів, столової білизни, скляного посуду; резервування місць в готелях; резервування тимчасового житла; служби прийому для тимчасового розміщування [вручення ключів]; служби прийому для тимчасового розміщування [керування прибуттям та відправленням]; створювання композицій з харчових продуктів.
(541) Reproduction of the mark where the mark is represented in standard characters
кухня
(750) Address for correspondence
undefined